श्लोकोऽयं मह्यं रोचते – 19

कु
कुण्डलि कुमारि कुटिले चण्डि चराचरसवित्रि चामुण्डे ।
गुणिनि गुहारिणि गुह्ये गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि ।। (आर्याशतकम् -46)

kuṇḍali kumāri kuṭile caṇḍi carācarasavitri cāmuṇḍe|
guṇini guhāriṇi guhye gurumūrte tvāṁ namāmi kāmākṣi||(āryāśatakaṁ mūkapañcaśatī)

This is the forty sixth sloka in the ‘Arya satakam’ of the text mUka pancasatI. In this sloka goddess kAmAkshi has been called by various names.

कुण्डलि – one who wears a kuNdala.
कुमारि- who is young or who is in the form of bAla.
कुटिले- She is in the form of kundalini sakti.
चण्डि – She is called as chandi when she is angry towards the enemies of her devotees.
चराचरसवित्रि – She is the creator of living and non-living things.
चामुण्डे –She is called as chAmundi as she destroyed the demons chaNda and muNda.

यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा त्वम् उपागता ।
चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि।।

गुणिनि – The three guNas satva, rajas and tamas reside in her.

सत्वं रजस् तम इति गुणत्रयमुदाहृतम्।
साम्यावस्थितिरेतेषाम् अव्यक्तिम् प्रकृतिं विदुः।।

गुहारिणि – गुः- darkness, हारिणि-remover. She removes the ignorance, which is like a darkness, from the minds of her devotees.

गुह्ये – she is the concealed truth, गुरुमूर्ते- she is the Guru, (The names like ‘gurumUrthi’, ‘gurumaNdala rUpiNI’ ‘dakshiNAmUrthy rUpiNI’ are mentioned In ‘LalithA sahasra nAmam’.)

कामाक्षि- kAmAkshi, नमामि- prostrate, त्वां - before you.

No comments: