वैराग्यशतकम् आशा - 6

निवृत्ता भोगेच्छा पुरुषबहुमानोऽपि गलितः
समानाः स्वर्याताः सपदि सुहृदो जीवितसमाः ।
शनैर्यष्ट्युत्थानं घनतिमिररुद्धे च नयने
अहो मूढः कायस्तदपि मरणापायचकितः ।।

nivṛttā bhogecchā puruṣabahumāno'pi galitaḥ
samānāḥ svaryātāḥ sapadi suhṛdo jīvitasamāḥ|
śanairyaṣṭyutthānaṁ ghanatimiraruddhe ca nayane
aho mūḍhaḥ kāyastadapi maraṇāpāyacakitaḥ||

प्राणतुल्याः सुहृदः बन्धवश्च जरावस्थायाः प्रागेव पुण्यलोकं गताः। विषयानुस्पृहा निर्गता। पुरुषाणां सम्मानः, सोऽपि गलितः। दृष्टिः तु जरया नष्टा। शरीरसंचारे तु शक्तिः नास्ति। तथापि, ज्ञानहीनः मम देहः मरणेन को अपायो जायते इति भीतः।

My friends, dear to me as life, have all taken the fast lane towards heaven before the onset of (old) age. The interest in accomplishing the worldly enjoyments has reduced and I have lost respect from my relatives. My vision is obstructed by deep blindness and the body can raise slowly only with the support of a Staff. Despite all these, my body is still scared of the very thought of death.

सुहृदो- Friends, समानाः – of equal age, जीवितसमाः – dear to me as life, सपदि- immediately (before the onset of old age), स्वर्याताः – reached the heaven, भोगेच्छा- desire for enjoyment, निवृत्ता – has gone, पुरुषबहुमानोऽपि – the respect from people, गलितः- has also gone, नयने च- and my eye sight, रुद्धे- obstructed by, घनतिमिर- deep blindness, कायः- Body , शनैः –slowly, उत्थानं- gets up, यष्टिः – with a help of a Staff or stick, तदपि- even after all these, कायः – (my) body is, मरणापायचकितः- scared of death, अहो- alas (surprising).

No comments: