संस्कृते ब्लोग् किमर्थम् ?

यथा मम मित्रेण विशालाक्ष्या उक्तं तथैव अन्यब्लेग्स् दृष्ट्वा प्रोत्साहिताः स्मः। तथा च, अस्माकं गुरुभिः ये विषयाः उक्ताः तान् विषयान् पुनः स्मृत्वा लेखनाय अयम् एकः मार्गः भविष्यति।

No comments: