प्रोत्साहः

अद्य द्वित्राणि जालकसैट्स् ब्लोग्स् च दृष्ट्वा दृढं प्रोत्साहितास्मि संस्कृते लिखितुम्। मनसि यद्विचारः आविर्भवति तं संस्कृतेऽपि लेखनीयमिति मया अधुना आरभ्यते।

No comments: